سید مهدی حسینی: بررسی متریال صدا در سیستم پرده بندی موسیقی ایرانی

مجله گزارش موسیقی. شماره ٢١ و ٢۰ – فروردین و اردیبهشت ١٣٨٨. صص ٥٢-٥٦

یکی از جنبه های بررسی متریال صدا  در موسیقی ایرانی ، ساختار پرده بندی موسیقی ایرانی می باشد . ساختار موسیقی به لحاظ  سیستم پرده بندی  بطور کلی بر دو دسته قابل تقسیم می باشد که عبارت است از : سیستم پرده بندی با اعتدال و سیستم  بدون اعتدال .آنچه که در مورد سیستم پرده بندی موسیقی ایرانی و همچنین موسیقی غربی می توان گفت، هردو از یک سیستم پرده بندی با اعتدال  برخوردار می باشند ولی با این تفاوت عمده که موسیقی ایرانی به لحاظ تنوع فواصل، از یک اعتدال  نامساوی برخوردار شده است که این خود یک امتیازی بر غنی بودن موسیقی ایرانی نسبت به موسیقی غربی می باشد.  ادامه مطلب


Научный журнал Санкт-Петербургской государственной консерватории «OPERA MUSICOLOGICA»
OPERA MUSICOLOGICA № 2 [8], 2011
Мехди Хоссейни О макаме в персидском музыкознании X–XV веков

 

  1. Sârukhâni III Mehdi Hosseini 9:26
  2. Inertia Mehdi Hosseini 12:00
  3. Marsiehâ-ye Khâk Mehdi Hosseini 4:19
  4. Concerto for String Quartet and Chamber Orchestra Mehdi Hosseini 16:34
  5. Sarbang Mehdi Hosseini 7:36